anora

Anora Consultants Pte Ltd Singapore

28 Maids

Jyoti
Ramandeep Kaur
Ambika
Amudha
Thilagavathy
Subashine
Parvathi
Selvarani
Shanthi
Amutha
Kavitha
Amandeep Kaur
P. Selvi
Siti Khotimah
Handayani
Lisbeth Ros Mawati
Gurjit Kaur
Amandeep Kaur
Manpreet Kaur
Sanju
Sarabjit Kaur
Jaswinder Kaur
Veepal Kaur
Prdeep Kaur
Amsa
Elakkiya
Rajalaksmi
Rubeena Khalid
Shortlist

Shortlisted Maids